Grup MED

Projectes I+D

idMobile, la signatura electrònica al teu dispositiu mòbil

Meditecnologia participa en el projecte "idMOBILE", la signatura electrònica basada en certificats digitals utilitzant els dispositius mòbils, conjuntament amb l'empresa Firmaprofesional (Expedient: TSI-100200-2014-49). L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'un sistema de signatura electrònica multicanal basada en certificats digitals ubicats a telèfons mòbils intel·ligents.

El resultat és una plataforma completa de gestió de la identitat digital mòbil, que inclou:

  • Tots els mòduls bàsics per al seu funcionament.
  • Un registre d'identitats digitals mòbils, que requerirà una revisió jurídica i la construcció d'una Declaració de Pràctiques de Serveis d'Identitat Digital, així com unes Polítiques d'Ús per a ser acceptades pels seus usuaris.
  • Certificació de la conformitat amb normes i estàndards europeus: anàlisi i certificació de la nova plataforma d'acord amb les normes tècniques europees.
  • Configuració del concepte de posicionament en el mercat i marca, així com la creació d'entorns de proves conceptuals, pilot i de contrast de negoci.

Projecte cofinançat pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en el marc de la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a la realització de projectes de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital, dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnologia 2013-2016. Expedient TSI-100200-2014-49.


idMobile, la firma electónica en tu dispositivo móvil

Meditecnologia participa en el proyecto “idMOBILE”, la firma electrónica basada en certificados digitales utilizando los dispositivos móviles, conjuntamente con la empresa Firmaprofesional (Expediente: TSI-100200-2014-49). El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de firma electrónica multicanal basada en certificados digitales ubicados en teléfonos móviles inteligentes.

El resultado es una plataforma completa de gestión de la identidad digital móvil, que incluye:

  • Todos los módulos básicos para su funcionamiento.
  • Un registro de identidades digitales móviles, que requerirá una revisión jurídica y la construcción de una Declaración de Prácticas de Servicios de Identidad Digital, así como unas Políticas de Uso para ser aceptadas por sus usuarios.
  • Certificación de la conformidad con normas y estándares europeos: análisis y certificación de la nueva plataforma conforme a las normas técnicas europeas.
  • Configuración del concepto de posicionamiento en el mercado y marca, así como la creación de entornos de pruebas conceptuales, piloto y de contraste de negocio.

Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el marco de la convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnología 2013-2016. Expediente TSI-100200-2014-49.

Accio

 


Projecte DIALCAT: eines per minimitzar els riscos de deteriorament cognitiu dels pacients diabètics

Segons les actuals dades epidemiològiques, els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 tenen entre dos i tres vegades més prevalença de deteriorament cognitiu greu i malaltia d’Alzheimer que la població no diabètica equiparada per edat. Això comporta un greu problema socio-sanitari, ja que aquest col·lectiu genera al sistema sanitari espanyol una despesa d’aproximadament 5.500 milions d’euros.

Per tal d’abordar aquesta problemàtica, cal cercar una aproximació multidisciplinària. El projecte DIALCAT planteja precisament això: un abordatge integral que involucra a tots els actors relacionats (clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics). L’objectiu de DIALCAT és retardar al màxim l’aparició de la malaltia d’Alzheimer, tot identificant els factors de risc associats als pacients diabètics amb deteriorament cognitiu, i plantejar estratègies encaminades a minimitzar els seus efectes.

El projecte inclou recerca clínica observacional i un estudi pilot d’intervenció per tal de millorar el control metabòlic que inclou el desenvolupament i validació d’un dispensador que garanteix i monitoritza l’adherència al tractament mèdic i les condicions de salut dels malalts. Meditecnologia participa en el disseny, avaluació i validació d’aquest dispensador electrònic i de la seva interfície d’usuari.

DIALCAT, amb número d’expedient COMRDI15-1-0024, ha estat finançat dins de la comunitat RISC3CAT de “Tecnologies en salut” i a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. 

Accio
Accio

 


Medical Chipless Secure Paper: un pas endavant per reforçar la seguretat de les receptes mèdiques

Amb l'objectiu de reforçar la seguretat de les receptes mèdiques, Meditecnologia, amb el suport de CIMITEC-UAB i el IMB-CNM, està desenvolupant el projecte Medical Chipless Secure Paper. Aquesta solució planteja el desenvolupament tecnològic de tags chipless RFID utilitzant tecnologies d'impressió convencionals i de baix cost. Aquests tags s'imprimiran sobre substrats de paper i/o cartró per la seva integració i ús en el sistema de gestió i identificació de receptes mèdiques.

Els eixos principals del sistema són l'optimització de materials i substrats; la impressió i programació d'etiquetes RFID sense xip; el sistema lector RFID chipless; i la integració de la nova tecnologia d'identificació en sistemes de gestió i identificació de receptes mèdiques.

Aquest projecte, amb número d'expedient TSI-100103-2015-30, ha estat finançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la concessió d'ajuts per a la realització de projectes den el marc de la convocatòria Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital, dins del Pla d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Accio

 

MEDITECNOLOGIA, S.A.U; NIF A-62478623; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 33263, foli 1, Inscripció 1ª, Full B-227.831.