Grup MED

Informació LSSI

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que el prestador de serveis d’aquest lloc web és MEDITECNOLOGIA, S.A.U., NIF A-62478623, amb domicili social a Barcelona (08017), Passeig de la Bonanova, 47, I inscrita al registre Mercantil de Barcelona, volum 33263, foli 1, inscripció 1ª, full B-227.831

La direcció de correu electrònic és meditecnologia[arrova]med.es
El telèfon de contacte és 935678835

 

Termes i condicions

Els termes i condicions que s’indiquen en aquest Avís Legal regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines web que configuren el lloc web localitzable sota el domini www.meditecnologia.com i sota el subdomini meditecnologia.med.es.

MEDITECNOLOGIA, SAU ofereix als usuaris l’accés al lloc web, a través del qual podran obtenir informació sobre els serveis i productes que ofereix.

L’accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves als Termes i Condicions del present avís legal que s’exposen en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeix al mateix.

Si l’usuari decideix no acceptar els Termes i Condicions de l’avís legal, s’haurà d’abstenir d’accedir al lloc web i d’utilitzar els continguts i serveis disponibles.

Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

Així mateix, us informem que, en tota l'operativa del lloc web s’ha prestat especial atenció al tractament de les vostres dades personals, que ens haureu de facilitar en alguns dels processos que endegueu, amb l'objectiu de preservar la seva privacitat i confidencialitat, en el ben entès que els nostres sistemes informàtics compten amb els nivells de seguretat adequats segons la tipologia de les dades tractades.

 

Accés dels usuaris al lloc web

El lloc web pot ser visitat lliurement pels usuaris a excepció d'aquells apartats que puguin restar restringits o siguin de subscripció.

Per a la utilització d'alguns serveis es requerirà un registre previ de l'usuari. L'usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte com, per exemple, el pagament d'un preu. L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del lloc web és, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L'usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota mena que el lloc web pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquests Termes i Condicions d'ús, o de la llei en relació amb la utilització del lloc web.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials,  i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del lloc web són propietat de MEDITECNOLOGIA, SAU o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal i que figuren com autors o titulars d’algun dret.

El nom de domini www.meditecnologia.com és propietat de MEDITECNOLOGIA, SAU, i el domini www.med.es és propietat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (del qual penja el subdomini meditecnologia.med.es).

En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

 

Informació sobre cookies

El lloc web pot utilitzar cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, quin principal objectiu és millorar l’experiència de l’usuari en la web. Pot trobar més informació sobre les cookies que s’utilitzen la seva finalitat i altre informació d’interès en el següent enllaç http://meditecnologia.med.es/politica-cookies.html

Una finestra emergent (pop up) es desplegarà en el moment del seu primer accés al lloc web, informant de l’ús de cookies i facilitant a l’usuari l’accés al text informatiu sobre la política de cookies i la possibilitat de desinstal.lar-les. Aquest text serà permanentment visible i accessible en l’enllaç abans indicat.


Continguts i serveis aliens al lloc web

El lloc web de MEDITECNOLOGIA pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç que els permetin accedir a llocs i pàgines web pertanyents i/o gestionades per tercers.

La instal·lació d’aquest enllaços té com a únic objecte facilitar als usuaris la recerca i l’accés a informació, continguts o productes disponibles a Internet.

L’establiment dels enllaços no implica, en cap cas, llevat que s’indiqui expressament el contrari, l’existència de relacions entre MEDITECNOLOGIA i el prestador de serveis del lloc o pàgina web, ni tampoc el control previ, ni l’acceptació i aprovació, per MEDITECNOLOGIA, dels continguts productes i serveis als que s’accedeixi, ni molt menys la seva comercialització I oferiment.

Per tant, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració I utilització de la informació, continguts I serveis existents als llocs I pàgines web enllaçades.


Limitació de Responsabilitat

Aquest lloc web té com objectiu principal informar als usuaris dels productes i serveis que ofereix MEDITECNOLOGIA i, per això, els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, no tenint, en cap cas, caràcter d'assessorament.

Tot i haver esmerçat tots els esforços per vetllar perquè la informació continguda en el lloc web sigui veraç i estigui actualitzada, MEDITECNOLOGIA no es responsabilitza dels errors que puguin existir, dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, ni per l' interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

MED declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

MEDITECNOLOGIA no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquest lloc web. La inclusió d'un enllaç en el lloc web no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecta a la voluntat dels usuaris d'accedir-hi. 

MEDITECNOLOGIA es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del lloc web sense prèvia notificació.

Així mateix, MEDITECNOLOGIA no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts. 

 

Protecció de dades personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de normativa aplicable en la matèria, us informem que les dades personals  facilitades per l'Usuari i recollides a conseqüència de la relació que s'estableixi, seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de MEDITECNOLOGIA, SAU i amb la finalitat de poder donar compliment a la vostra sol·licitud de contacte. En cada cas en que es disposi d'un formulari de dades i de contacte, s'indicarà prèviament la finalitat amb les que es recullen i com podeu exercir els vostres legítims drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Les dades personals recollides i facilitades per l'Usuari gaudiran de la protecció adequada, aplicant-les-hi les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els hi siguin d'aplicació.

Per mitjà de l'acceptació dels  presents Termes i Condicions, l'Usuari garanteix que les dades i informacions que faciliti són les seves pròpies; en cas contrari, l'Usuari garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les, amb l'objectiu de que puguin incorporar-se als fitxers de l'empresa  i, en les condicions i les finalitats establertes en els presents Termes i Condicions .

L'empresa garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades, que podreu exercitar dirigint un escrit a  MEDITECNOLOGIA, SAU, al Passeig Bonanova 47 08017 Barcelona, o bé adreçant un correu electrònic a la següent adreça meditecnologia[arrova]med.es. 

 

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l' aplicació d'aquestes Condicions o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona. 

Prèviament, l'empresa i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi. 

 

MEDITECNOLOGIA, S.A.U; NIF A-62478623; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 33263, foli 1, Inscripció 1ª, Full B-227.831.