Grup MED

idMobile, la signatura electrònica al teu dispositiu mòbil

Meditecnologia participa en el projecte "idMOBILE", la signatura electrònica basada en certificats digitals utilitzant els dispositius mòbils, conjuntament amb l'empresa Firmaprofesional (Expedient: TSI-100200-2014-49). L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'un sistema de signatura electrònica multicanal basada en certificats digitals ubicats a telèfons mòbils intel·ligents.

El resultat és una plataforma completa de gestió de la identitat digital mòbil, que inclou:

1. Tots els mòduls bàsics per al seu funcionament.
2. Un registre d'identitats digitals mòbils, que requerirà una revisió jurídica i la construcció d'una Declaració de Pràctiques de Serveis d'Identitat Digital, així com unes Polítiques d'Ús per a ser acceptades pels seus usuaris.
3. Certificació de la conformitat amb normes i estàndards europeus: anàlisi i certificació de la nova plataforma d'acord amb les normes tècniques europees.
4. Configuració del concepte de posicionament en el mercat i marca, així com la creació d'entorns de proves conceptuals, pilot i de contrast de negoci.

Projecte cofinançat pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en el marc de la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a la realització de projectes de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital, dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnologia 2013-2016. Expedient TSI-100200-2014-49.

Accio

 


 

idMobile, la firma electónica en tu dispositivo móvil

Meditecnologia participa en el proyecto “idMOBILE”, la firma electrónica basada en certificados digitales utilizando los dispositivos móviles, conjuntamente con la empresa Firmaprofesional (Expediente: TSI-100200-2014-49). El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de firma electrónica multicanal basada en certificados digitales ubicados en teléfonos móviles inteligentes.

El resultado es una plataforma completa de gestión de la identidad digital móvil, que incluye:

  • Todos los módulos básicos para su funcionamiento.
  • Un registro de identidades digitales móviles, que requerirá una revisión jurídica y la construcción de una Declaración de Prácticas de Servicios de Identidad Digital, así como unas Políticas de Uso para ser aceptadas por sus usuarios.
  • Certificación de la conformidad con normas y estándares europeos: análisis y certificación de la nueva plataforma conforme a las normas técnicas europeas.
  • Configuración del concepto de posicionamiento en el mercado y marca, así como la creación de entornos de pruebas conceptuales, piloto y de contraste de negocio.

 

Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el marco de la convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnología 2013-2016. Expediente TSI-100200-2014-49.

Accio

 

MEDITECNOLOGIA, S.A.U; NIF A-62478623; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 33263, foli 1, Inscripció 1ª, Full B-227.831.